รายละเอียดโปรแกรมทัวร์
Tokyo All Star Pinkmoss BNT 5APR2018
Tokyo All Star Pinkmoss BNT 5APR2018
ทัวร์ ญี่ปุ่น
ราคาเริ่มต้น 21,999
รหัสทัวร์ Pinkmoss BNT
ระยะเวลา 4 วัน 3 คืน
สายการบิน
กำหนดวันเดินทาง : เดินทางตลอด เดือนพฤษภาคม 2561
โปรแกรมทัวร์
วันที่
สถานที่
อาหาร
Day 1 : สนามบินดอนเมือง – นาริตะ- เมืองเก่าซาวาระ-ศาลเจ้าคาโทริ [ - / - / - ]
Day 2 : ภูเขาไฟฟูจิ (ชั้นที่5)–เปิดประสบการณ์ใหม่ กับ พิธีชงชาแบบญี่ปุ่น -ทุ่งดอกพิงค์มอส – ช้อปปิ้งโกเทมบะ เอ้าต์เล็ท -อาบน้ำแร่ธรรมชาติ + ทานขาปูยักษ์ [ B / L / D ]
Day 3 : เยือนหุบเขานรก โอวาคุดานิ- ขอพรเจ้าแม่กวนอิม วัดอาซากุสะ-ช้อปปิ้งชินจูกุ [ B / L / - ]
Day 4 : ช้อปปิ้งจุใจละลายเงินเยน ณ ห้างอิออน –สนามบินดอนเมือง-กรุงเทพฯ [ B / - / - ]
Tokyo All Star Pinkmoss BNT 5APR2018

รายละเอียดกำหนดการ

รายละเอียดราคา

กำหนดวันเดินทาง
อัตราค่าบริการ
 
ราคาผู้ใหญ่
เด็กมีเตียงเสริม
เด็กไม่มีเตียง
พักเดี่ยว

เงือนไขการจอง

Copyright © 2018 brightnesstour All Rights Reserved. Power BY applezeed.com