รายละเอียดโปรแกรมทัวร์
FOREST IN DALAT 3D2N
FOREST IN DALAT 3D2N
ทัวร์ เวียดนาม
ราคาเริ่มต้น 7,888
รหัสทัวร์ SGN08
ระยะเวลา 3วัน 2คืน
สายการบิน
กำหนดวันเดินทาง :
โปรแกรมทัวร์
วันที่
สถานที่
อาหาร
Day 1 : กรุงเทพฯ - ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ– ท่าอากาศยาน LIEN KHUONG – เมืองดาลัด น้ำตก DATANLA – นั่งรถราง ROLLER COASTER – นั่งกระเช้าไฟฟ้า – วัดตั๊กลัม – ช้อปปิ้งตลาดกลางคืน [ - / L / D ]
Day 2 : เมืองดาลัด – DALAT FLOWER GRADENS (สวนดอกไม้เมืองหนาว)- พระราชวังฤดูร้อน - CRAZY HOUSE - สถานีรถไฟเก่า - วัดหลิงเฝือก - โบสถ์รูปไก่ [ B / L / D ]
Day 3 : เมืองดาลัด – ฟาร์มเลี้ยงชะมด - สนามบิน LIEN KHUONG – ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ – กรุงเทพฯ [ B / - / - ]
นั่งรถราง...ชมน้ำตก
นั่งกระเช้า...ชมเมืองดาลัท
ชมดอกไม้เมืองหนาวนานาพันธ์
เต็มอิ่ม พัก 4 ดาว ดาลัท 2คืน

รายละเอียดกำหนดการ

รายละเอียดราคา

กำหนดวันเดินทาง
อัตราค่าบริการ
 
ราคาผู้ใหญ่
เด็กมีเตียงเสริม
เด็กไม่มีเตียง
พักเดี่ยว
15 - 17 มี.ค. 62
9,999
9,999
9,999
2,500
16 - 18 มี.ค. 62
9,999
9,999
9,999
2,500
22 - 24 มี.ค. 62
9,999
9,999
9,999
2,500
23 - 25 มี.ค. 62
9,999
9,999
9,999
2,500

เงือนไขการจอง

Copyright © 2018 brightnesstour All Rights Reserved. Power BY applezeed.com