รายละเอียดโปรแกรมทัวร์
Insight Eastern Europe 10 D
Insight Eastern Europe 10 D
ทัวร์ ยุโรป
ราคาเริ่มต้น 98,000
รหัสทัวร์ EUR12
ระยะเวลา 10วัน 7คืน
สายการบิน
กำหนดวันเดินทาง :
โปรแกรมทัวร์
วันที่
สถานที่
อาหาร
Day 1 : ออกเดินทางจากกรุงเทพฯ - เวียนนา (ออสเตรีย) [ - / - / - ]
Day 2 : เวียนนา – ริงสตราเซ่ – พระราชวังเชิงบรุนน์ - คาร์ทเนอร์สตราเซ่- หมู่บ้านกรีนซิ่ง [ - / L / D ]
Day 3 : กรุงเวียนนา - บูดาเปสต์ (ฮังการี) - เที่ยวชมเมือง - ล่องแม่น้ำดานูบ [ B / L / D ]
Day 4 : บูดาเปสต์ - บราติสลาวา (สโลวัก) - กรุงปร๊าก - (สาธารณรัฐเชค) [ B / L / D ]
Day 5 : ปร๊าก - มาเรียนสเก้ ลาซเน่ - เมืองน้ำแร่ คาร์โลวี วารี - กรุงปร๊าก [ B / L / D ]
Day 6 : ปราสาทปร๊าก - เที่ยวชมเขตเมืองเก่า - สะพานชาร์ล - นาฬิกาดาราศาสตร์ [ B / L / D ]
Day 7 : ปร๊าก - เชสกี้ ครุมลอฟ - ซาลส์กัมเมอร์กูท - ทะเลสาบวูลฟ์กัง [ B / L / D ]
Day 8 : ทะเลสาบเซนต์วูลฟ์กัง - ฮัลล์ชตัทท์ - มิวนิค - ช้อปปิ้ง - จัตุรัสมาเรียน [ B / L / D ]
Day 9 : เที่ยวชมเมืองมิวนิค - พระราชวังนิมเฟนเบิร์ก - เดินทางกลับสู่กรุงเทพฯ [ B / L / D ]
Day 10 : เดินทางกลับถึงกรุงเทพฯ [ B / - / - ]
ออสเตรีย - ฮังการี - สโลวาเกีย - เชค - เยอรมนี

รายละเอียดกำหนดการ

รายละเอียดราคา

กำหนดวันเดินทาง
อัตราค่าบริการ
 
ราคาผู้ใหญ่
เด็กมีเตียงเสริม
เด็กไม่มีเตียง
พักเดี่ยว
15 - 24 มี.ค. 62
91,000
91,000
73,000
14,000

เงือนไขการจอง

Copyright © 2018 brightnesstour All Rights Reserved. Power BY applezeed.com