รายละเอียดโปรแกรมทัวร์
INSIGHT GRAND EASTERN EUROPE 10 DAYS
INSIGHT GRAND EASTERN EUROPE 10 DAYS
ทัวร์ ยุโรป
ราคาเริ่มต้น 92,000
รหัสทัวร์ INSIGHT GRAND EASTERN EUROPE 10 DAYS
ระยะเวลา 10DAYS 7NIGHTS
สายการบิน
กำหนดวันเดินทาง :
โปรแกรมทัวร์
วันที่
สถานที่
อาหาร
Day 1 : ออกเดินทางจากกรุงเทพฯ - เวียนนา (ออสเตรีย) [ - / - / - ]
Day 2 : เวียนนา - ริงสตราเซ่ - พระราชวังเชิงบรุนน์ - คาร์ทเนอร์สตราเซ่ - หมู่บ้านกรีนซิ่ง [ - / L / D ]
Day 3 : กรุงเวียนนา - บูดาเปสต์ (ฮังการี) - เที่ยวชมเมือง - ล่องแม่น้ำดานูบ [ B / L / D ]
Day 4 : บูดาเปสต์ - บราติสลาวา (สโลวัก) - กรุงปร๊าก - (สาธารณรัฐเชค) [ B / L / D ]
Day 5 : ปร๊าก - มาเรียนสเก้ ลาซเน่ - เมืองน้ำแร่ คาร์โลวี วารี - กรุงปร๊าก [ B / L / D ]
Day 6 : ปราสาทปร๊าก - เที่ยวชมเขตเมืองเก่า - สะพานชาร์ล - นาฬิกาดาราศาสตร์ [ B / L / D ]
Day 7 : ปร๊าก - เชสกี้ ครุมลอฟ - ซาลส์กัมเมอร์กูท - ทะเลสาบวูลฟ์กัง [ B / L / D ]
Day 8 : ทะเลสาบเซนต์วูลฟ์กัง - ฮัลล์ชตัทท์ - มิวนิค - ช้อปปิ้ง - จัตุรัสมาเรียน [ B / L / D ]
Day 9 : เที่ยวชมเมืองมิวนิค - พระราชวังนิมเฟนเบิร์ก - เดินทางกลับสู่กรุงเทพฯ [ B / - / - ]
Day 10 : เที่ยวชมเมืองมิวนิค - พระราชวังนิมเฟนเบิร์ก - เดินทางกลับสู่กรุงเทพฯ [ - / - / - ]

รายละเอียดกำหนดการ

รายละเอียดราคา

กำหนดวันเดินทาง
อัตราค่าบริการ
 
ราคาผู้ใหญ่
เด็กมีเตียงเสริม
เด็กไม่มีเตียง
พักเดี่ยว
00 - 00 3
 
 
 
 
06 - 15 มี.ค. 63
85,000
77,000
68,000
15,000
13 - 22 มี.ค. 63
85,000
77,000
68,000
15,000
21 - 30 มี.ค. 63
85,000
77,000
68,000
15,000
09 - 18 เม.ย. 63
92,000
83,000
69,000
15,000
02 - 11 พ.ค. 63
86,000
78,000
69,000
15,000
15 - 24 พ.ค. 63
86,000
78,000
69,000
15,000
22 - 31 พ.ค. 63
86,000
78,000
69,000
15,000
29 พ.ค. - 07 มิ.ย. 63
86,000
78,000
69,000
15,000
05 - 14 มิ.ย. 63
86,000
78,000
69,000
15,000
12 - 21 มิ.ย. 63
86,000
78,000
69,000
15,000
19 - 28 มิ.ย. 63
86,000
78,000
69,000
15,000

เงือนไขการจอง

Copyright © 2018 brightnesstour All Rights Reserved. Power BY applezeed.com