รายละเอียดโปรแกรมทัวร์
EUR02ITCH FR10DOct18Mar
EUR02ITCH FR10DOct18Mar
ทัวร์ ยุโรป
ราคาเริ่มต้น 97,000
รหัสทัวร์ TG944
ระยะเวลา 10 วัน
สายการบิน
กำหนดวันเดินทาง :
โปรแกรมทัวร์
วันที่
สถานที่
อาหาร
Day 1 : ออกเดินทางจากกรุงเทพฯ - กรุงโรม (อิตาลี) [ - / - / - ]
Day 2 : กรุงโรม - โคลอสเซียม - น้ำพุเทรวี่ - บันไดสเปน - นครวาติกัน - มหาวิหารเซนต์ปีเตอร์ - ฟลอเร้นซ์ [ - / L / D ]
Day 3 : ฟลอเร้นซ์ - หอเอนปิซ่า - ดูโอโม่ - จัตุรัสซินญอเรีย - เวนิส เมสเตร้ [ B / L / D ]
Day 4 : เที่ยวเกาะเวนิส - จตุรัสซานมาร์โค - ล่องเรือกอนโดล่า - ลูกาโน่ [ B / L / D ]
Day 5 : ลูกาโน่ - ลูเซิรน์ - อินเทอลาเก้น [ B / L / D ]
Day 6 : กรินเดอวาลด์ - Top of Europe ยุงค์ฟราวยอค - โบน (ฝรั่งเศส) [ B / L / D ]
Day 7 : โบน - ดิจอง - นั่งรถไฟ TGV สู่มหานครปารีส - เที่ยวชมเมือง [ B / L / D ]
Day 8 : พระราชวังแวร์ซายส์ - ร้านดิวตี้ฟรี - ห้างแกลลอรี่ลาฟาแยตต์ [ B / L / D ]
Day 9 : เดินทางสู่สนามบิน - เพื่อเดินทางกลับสู่ประเทศไทย [ B / - / - ]
Day 10 : เดินทางกลับถึงกรุงเทพฯ [ - / - / - ]
อิตาลี - สวิตเซอร์แลนต์ - ฝรั่งเศส 10 วัน

รายละเอียดกำหนดการ

รายละเอียดราคา

กำหนดวันเดินทาง
อัตราค่าบริการ
 
ราคาผู้ใหญ่
เด็กมีเตียงเสริม
เด็กไม่มีเตียง
พักเดี่ยว
14 - 23 มี.ค. 62
105,000
105,000
84,000
12,500

เงือนไขการจอง

Copyright © 2018 brightnesstour All Rights Reserved. Power BY applezeed.com