รายละเอียดโปรแกรมทัวร์
PARADISE IN BALI 4D3N BY FD
PARADISE IN BALI 4D3N BY FD
ทัวร์ อินโด บาหลี
ราคาเริ่มต้น 14,888
รหัสทัวร์ DPS01
ระยะเวลา 4วัน 3คืน
สายการบิน
กำหนดวันเดินทาง :
โปรแกรมทัวร์
วันที่
สถานที่
อาหาร
Day 1 : กรุงเทพฯ – ท่าอากาศยานดอนเมือง - ท่าอากาศยานนานาชาติงูระห์ไร – เกาะบาหลี – สวนพระวิษณุ - วิหารอูลูวาตู - ชายหาดจิมบารัน [ - / L / D ]
Day 2 : วิหารเทมภัคศิริงค์ - ตลาดปราบเซียน - หมู่บ้านคินตามานี - ภูเขาไฟบาตูร์ - ทะเลสาบบาตูร์ - วัดเบซากีห์ [ B / L / D ]
Day 3 : ชมระบำบารอง แดนซ์ - วัดเม็งวี - เทือกเขาเบดูกัล - วัดอุลัน ดานู - ทะเลสาบบราตัน -วิหารทานาล็อท [ B / L / D ]
Day 4 : ย่านคูต้า เซ็นเตอร์ – อนุสาวรีย์มหาภารตะ– ท่าอากาศยานนานาชาติงูระห์ไร – ท่าอากาศยานดอนเมือง – กรุงเทพฯ [ B / - / - ]
เกาะสวรรค์ บาหลี ชมโชว์บารองแดนซ์
วัดหลวงเบกาซี หมู่บ้านคินตามานี
ภูเขาไฟ ทะเลสาบบาตูร์

รายละเอียดกำหนดการ

รายละเอียดราคา

กำหนดวันเดินทาง
อัตราค่าบริการ
 
ราคาผู้ใหญ่
เด็กมีเตียงเสริม
เด็กไม่มีเตียง
พักเดี่ยว
14 - 17 มี.ค. 62
16,888
16,888
16,888
3,000
16 - 19 มี.ค. 62
16,888
16,888
16,888
3,000
23 - 26 มี.ค. 62
16,888
16,888
16,888
3,000
28 - 31 มี.ค. 62
16,888
16,888
16,888
3,000
30 มี.ค. - 02 เม.ย. 62
16,888
16,888
16,888
3,000

เงือนไขการจอง

Copyright © 2018 brightnesstour All Rights Reserved. Power BY applezeed.com