รายละเอียดโปรแกรมทัวร์
PARADISE IN BALI 4D3N BY FD
PARADISE IN BALI 4D3N BY FD
ทัวร์ อินโด บาหลี
ราคาเริ่มต้น 14,888
รหัสทัวร์ DPS01
ระยะเวลา 4วัน 3คืน
สายการบิน
กำหนดวันเดินทาง : 13 - 16 ธ.ค. 61 / 14 - 17 ธ.ค. 61 / 20 - 23 ธ.ค. 61 / 29 ธ.ค. 61 - 01 ม.ค. 62 / 30 ธ.ค. 61 - 02 ม.ค. 62 / 19 - 22 ม.ค. 62 / 26 - 29 ม.ค. 62 / 31 ม.ค. 62 - 03 ก.พ. 62 / 21 - 24 ก.พ. 62 / 23 - 26 ก.พ. 62 / 01 - 04 มี.ค. 62 / 14 - 17 มี.ค. 62 / 16 - 19 มี.ค. 62 / 23 - 26 มี.ค. 62 / 28 - 31 มี.ค. 62 / 30 มี.ค. 62 - 02 เม.ย. 62 /
โปรแกรมทัวร์
วันที่
สถานที่
อาหาร
Day 1 : กรุงเทพฯ – ท่าอากาศยานดอนเมือง - ท่าอากาศยานนานาชาติงูระห์ไร – เกาะบาหลี – สวนพระวิษณุ - วิหารอูลูวาตู - ชายหาดจิมบารัน [ - / L / D ]
Day 2 : วิหารเทมภัคศิริงค์ - ตลาดปราบเซียน - หมู่บ้านคินตามานี - ภูเขาไฟบาตูร์ - ทะเลสาบบาตูร์ - วัดเบซากีห์ [ B / L / D ]
Day 3 : ชมระบำบารอง แดนซ์ - วัดเม็งวี - เทือกเขาเบดูกัล - วัดอุลัน ดานู - ทะเลสาบบราตัน -วิหารทานาล็อท [ B / L / D ]
Day 4 : ย่านคูต้า เซ็นเตอร์ – อนุสาวรีย์มหาภารตะ– ท่าอากาศยานนานาชาติงูระห์ไร – ท่าอากาศยานดอนเมือง – กรุงเทพฯ [ B / - / - ]
เกาะสวรรค์ บาหลี ชมโชว์บารองแดนซ์
วัดหลวงเบกาซี หมู่บ้านคินตามานี
ภูเขาไฟ ทะเลสาบบาตูร์

รายละเอียดกำหนดการ

รายละเอียดราคา

กำหนดวันเดินทาง
อัตราค่าบริการ
 
ราคาผู้ใหญ่
เด็กมีเตียงเสริม
เด็กไม่มีเตียง
พักเดี่ยว
00 - 00 3
 
 
 
 
11 - 14 ต.ค. 61
17,888
17,888
17,888
4,000
19 - 22 ต.ค. 61
17,888
17,888
17,888
4,000
20 - 23 ต.ค. 61
18,888
18,888
18,888
4,000
08 - 11 พ.ย. 61
16,888
16,888
16,888
3,000
15 - 18 พ.ย. 61
16,888
16,888
16,888
3,000
22 - 25 พ.ย. 61
16,888
16,888
16,888
3,000
30 พ.ย. - 03 ธ.ค. 61
16,888
16,888
16,888
3,000
07 - 10 ธ.ค. 61
18,888
18,888
18,888
4,000
13 - 16 ธ.ค. 61
17,888
17,888
17,888
4,000
14 - 17 ธ.ค. 61
17,888
17,888
17,888
4,000
20 - 23 ธ.ค. 61
18,888
18,888
18,888
4,000
29 ธ.ค. - 01 ม.ค. 62
22,888
22,888
22,888
5,000
30 ธ.ค. - 02 ม.ค. 62
20,888
20,888
20,888
5,000
19 - 22 ม.ค. 62
16,888
16,888
16,888
3,000
26 - 29 ม.ค. 62
16,888
16,888
16,888
3,000
31 ม.ค. - 03 ก.พ. 62
16,888
16,888
16,888
3,000
21 - 24 ก.พ. 62
16,888
16,888
16,888
3,000
23 - 26 ก.พ. 62
16,888
16,888
16,888
3,000
01 - 04 มี.ค. 62
16,888
16,888
16,888
3,000
14 - 17 มี.ค. 62
16,888
16,888
16,888
3,000
16 - 19 มี.ค. 62
16,888
16,888
16,888
3,000
23 - 26 มี.ค. 62
16,888
16,888
16,888
3,000
28 - 31 มี.ค. 62
16,888
16,888
16,888
3,000
30 มี.ค. - 02 เม.ย. 62
16,888
16,888
16,888
3,000

เงือนไขการจอง

Copyright © 2018 brightnesstour All Rights Reserved. Power BY applezeed.com