รายละเอียดโปรแกรมทัวร์
CHARMS OF TOKYO OSAKA BNT 5APR20
CHARMS OF TOKYO OSAKA BNT 5APR20
ทัวร์ ญี่ปุ่น
ราคาเริ่มต้น 35,900
รหัสทัวร์ TOKYO OSAKA BNT
ระยะเวลา 6 วัน 3 คืน
สายการบิน
กำหนดวันเดินทาง : เดินทาง มี.ค. - เม.ย. 61
โปรแกรมทัวร์
วันที่
สถานที่
อาหาร
Day 1 : กรุงเทพฯ – สนามบินดอนเมือง – นาริตะ [ - / - / - ]
Day 2 : นาริตะ - พระพุทธรูปไดบุทสึ – สวนอุเอโนะ - วัดอาซากุสะ– ช้อปปิ้งชินจูกุ [ - / L / - ]
Day 3 : ภูเขาไฟฟูจิ (ชั้นที่ 5) - พิพิธภัณฑ์แผ่นดินไหว–โอชิโนะฮัคไค- แช่ออนเซ็นธรรมชาติ [ B / L / D ]
Day 4 : สวนดอกไม้ฮามะมะสึ – ผ่านชมทะเลสาบฮามานะ – นาโกย่า – ช้อปปิ้งจัสโก้ อิออน [ B / L / - ]
Day 5 : นาโกย่า – เกียวโต – ปราสาททอง – ปราสาทโอซาก้า - ชินไซบาชิ - สนามบินโอซาก้า [ B / L / - ]
Day 6 : สนามบินคันไซ – กรุงเทพ ฯ [ - / - / - ]
CHARMS OF TOKYO OSAKA BNT 5APR20

รายละเอียดกำหนดการ

รายละเอียดราคา

กำหนดวันเดินทาง
อัตราค่าบริการ
 
ราคาผู้ใหญ่
เด็กมีเตียงเสริม
เด็กไม่มีเตียง
พักเดี่ยว

เงือนไขการจอง

Copyright © 2018 brightnesstour All Rights Reserved. Power BY applezeed.com