รายละเอียดโปรแกรมทัวร์
Big Pro 8_Switzerland 8 D_(ZRH-ZRH)_(May-Jun 18)
Big Pro 8_Switzerland 8 D_(ZRH-ZRH)_(May-Jun 18)
ทัวร์ ยุโรป
ราคาเริ่มต้น 79,000
รหัสทัวร์ Big Pro 8
ระยะเวลา 8 วัน
สายการบิน
กำหนดวันเดินทาง : 19 - 26 พ.ค. 61 / 01 - 08 มิ.ย. 61 / 09 - 16 มิ.ย. 61 / 16 - 23 มิ.ย. 61 / 22 - 29 มิ.ย. 61 / 12 - 19 พ.ค. 61 /
โปรแกรมทัวร์
วันที่
สถานที่
อาหาร
Day 1 : กรุงเทพฯ - ซูริค (สวิตเซอร์แลนด์) [ - / - / - ]
Day 2 : ซูริค - น้ำตกไรน์ - วาดูซ - ซังคท์โมริทซ์เมืองฟ้าครามน้ำใส [ - / L / D ]
Day 3 : อันเดอร์แมท - เซอร์แมทเมืองตากอากาศที่สวยงามดุจสวรรค์บนดิน [ B / L / D ]
Day 4 : อิสระตามอัธยาศัย [ B / - / - ]
Day 5 : เจนีวา - โลซานน์ - ลูเซิรน์ [ B / L / D ]
Day 6 : กรินเดอวาลด์ - ยอดเขายูงเฟรา (TOP OF EUROPE) [ B / L / D ]
Day 7 : อินเทอลาเก้น - สนามบินซูริค - กลับกรุงเทพฯ [ B / - / - ]
Day 8 : เดินทางกลับถึงกรุงเทพฯ [ - / - / - ]
Big Pro 8_Switzerland 8 D_(ZRH-ZRH)_(May-Jun 18)

รายละเอียดกำหนดการ

รายละเอียดราคา

กำหนดวันเดินทาง
อัตราค่าบริการ
 
ราคาผู้ใหญ่
เด็กมีเตียงเสริม
เด็กไม่มีเตียง
พักเดี่ยว
19 - 26 พ.ค. 61
79,000
71,900
63,900
6,000
01 - 08 มิ.ย. 61
79,000
71,900
63,900
6,000
09 - 16 มิ.ย. 61
79,000
71,900
63,900
6,000
16 - 23 มิ.ย. 61
79,000
71,900
63,900
6,000
22 - 29 มิ.ย. 61
79,000
71,900
63,900
6,000
12 - 19 พ.ค. 61
79,000
71,900
63,900
6,000

เงือนไขการจอง

Copyright © 2018 brightnesstour All Rights Reserved. Power BY applezeed.com