รายละเอียดโปรแกรมทัวร์
BIG PRO 8 “SWISS-GERMANY 8 DAYS”
BIG PRO 8 “SWISS-GERMANY 8 DAYS”
ทัวร์ ยุโรป
ราคาเริ่มต้น 80,000
รหัสทัวร์ BIG PRO 8
ระยะเวลา 8 วัน
สายการบิน
กำหนดวันเดินทาง :
โปรแกรมทัวร์
วันที่
สถานที่
อาหาร
Day 1 : ออกเดินทางจากกรุงเทพฯ - ซูริค (สวิตเซอร์แลนด์) [ - / - / - ]
Day 2 : ซูริค - เบิร์น - ทะเลสาบเบลาเซ - อินเทอลาเก้น [ - / L / D ]
Day 3 : อินเทอลาเก้น - กรินเดอวาลด์ - ยอดเขายูงเฟรา (TOP OF EUROPE) - เลาเทรอบรุนเน่น - เมืองลูเซิร์น [ B / L / D ]
Day 4 : เที่ยวเมืองลูเซิร์น - วาดู๊ซ (รัฐอิสระลิคเค่นสไตน์) - ฟุสเซ่น (เยอรมัน) [ B / L / D ]
Day 5 : ฟุสเซ่น - เที่ยวชมเมือง - หมู่บ้านชวานสเกา - ปราสาทนอยชวานสไตน์ - อินสบรูค [ B / L / D ]
Day 6 : อินสบรูค - เบิร์ชเทสกาเด้น - เที่ยวชมเหมืองเกลือ - มิวนิค [ B / L / D ]
Day 7 : เดินทางกลับสู่กรุงเทพฯ [ B / - / - ]
Day 8 : กรุงเทพฯ [ - / - / - ]
 ทะเลสาบเบลาเซ - ยอดเขายูงเฟรา - ลูเซิร์น - วาดู๊ซ - ฟุสเซ่น - หมู่บ้านชวานสเกา - อินสบรูค - เบิร์ชเทสกาเด้น - มิวนิค

รายละเอียดกำหนดการ

รายละเอียดราคา

กำหนดวันเดินทาง
อัตราค่าบริการ
 
ราคาผู้ใหญ่
เด็กมีเตียงเสริม
เด็กไม่มีเตียง
พักเดี่ยว
23 - 30 มี.ค. 62
80,000
72,000
64,000
12,000
04 - 11 พ.ค. 62
82,000
74,000
66,000
13,000
25 พ.ค. - 01 มิ.ย. 62
82,000
74,000
66,000
13,000
08 - 15 มิ.ย. 62
82,000
74,000
66,000
13,000
22 - 29 มิ.ย. 62
82,000
74,000
66,000
13,000

เงือนไขการจอง

Copyright © 2018 brightnesstour All Rights Reserved. Power BY applezeed.com